Dátum zverejnenia: 27.11.2019 13:30

Miesto zverejnenia: Horné Otrokovcce

Ukončenie Výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok IROP-CLLD-R045-511-001

Občianske združenie Poniklec – Váh oznamuje žiadateľom, že dňa 02.01.2024 ukončuje vyhlásenú Výzvu IROP-CLLD-R045-511-001,
na aktivitu A1 – Podpora podnikania a inovácií,
z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedeného vo výzve. 

Informácia o plánovanom uzavretí Výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok IROP-CLLD-R045-511-001

Občianske združenie Poniklec – Váh oznamuje žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť Výzvu IROP-CLLD-R045-511-001,
na aktivitu A1 – Podpora podnikania a inovácií,
z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedeného vo výzve.
Plánovaný dátum uzavretia výzvy je 02.01.2024.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie Poniklec-Váh vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácii

Kód výzvy: IROP-CLLD-R045-511-001

Dátum vyhlásenia: 27.11.2019

 

Výzva IROP-CLLD-R045-511-001 (celková alokácia: 118 100,00 EUR)
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
Vyhlásenie výzvy 27.11.20219 0,00 €
1 hodnotiace kolo k 27.01. 2020 0,00 €
2 hodnotiace kolo k 27.03. 2020 0,00 €
3 hodnotiace kolo k 30.06. 2020 0,00 €
4 hodnotiace kolo k 30.09. 2020 0,00 €
5 hodnotiace kolo k 31.12. 2020 0,00 €
6 hodnotiace kolo k 31.03. 2021 0,00 €
7 hodnotiace kolo k 30.06. 2021 0,00 €
8 hodnotiace kolo k 30.09. 2021 68 030,85 €
9 hodnotiace kolo k 31.12. 2021 0,00 €
10 hodnotiace kolo k 31.03. 2022 56 979,95 €
11 hodnotiace kolo k 30.06. 2022 49 994,25 €
12 hodnotiace kolo k 30.09. 2022 0,00 €
13 hodnotiace kolo k 30.11. 2022 0,00 €
14 hodnotiace kolo k 31.12. 2022 0,00 €
15 hodnotiace kolo k 31.01. 2023 0,00 €
16 hodnotiace kolo k  28.02.2023  0,00 €
17 hodnotiace kolo k  31.03.2023 0,00 €
18 hodnotiace kolo k  30.04.2023

19 hodnotiace kolo k  31.05.2023

20 hodnotiace kolo k  30.06.2023

21 hodnotiace kolo k  31.07.2023

0,00€

0,00€

0,00€

 

Disponibilný zostatok
k 31.07.2023 11 125,80 €

 

Oznámenie:
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 nastala zmena loga v dokumentoch – logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Informácia o aktualizácii č.4 výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 31.03.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 03.04.2023

Aktualizácia č. 4 – Výzva IROP-CLLD-R045-511-001

Podporná dokumentácia 

Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Vzor-Zmluvy-o-príspevok_v2.1

Zmluva o fungovaní EÚ

Informácia o aktualizácii č.3 výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

Dátum vydania aktualizácie: 16.01.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 01.02.2023

AKTUALIZÁCIA_Č.3_Vyzva_IROP_CLLD_R045_511_001

Podporná dokumentácia 

Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Vzor-Zmluvy-o-príspevok_v2.1

Zmluva o fungovaní EÚ

 

Informácia o aktualizácii č.2 výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_IROP_CLLD_R045_511_001_akt.c.2

Dátum vydania aktualizácie: 28.10.2022

Dátum účinnosti aktualizácie: 1.12.2022

AKTUALIZÁCIA_Č.2_Výzva_IROP_CLLD_R045_511_001_akt2

Podporná dokumentácia 

Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Vzor-Zmluvy-o-príspevok_v2.0

Zmluva o fungovaní EÚ

 

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_c.1

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

Výzva IROP-CLLD-R045-511-001

Vyzva_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_.c.1.SZ

Vyzva_IROP_CLLD_R045_511_001_aktualizacia_c.1_BSZ

Prílohy Výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

01_Priloha_Vyzvy-Formular_ZoPr_R045_511_001_akt..c.1_BSZ

01_Priloha_Vyzvy-Formular_ZoPr_R045_511_001_akt_.c.1_SZ

02_Priloha_Vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_BSZ

02_Priloha_Vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_SZ

03_Priloha_Vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_BSZ

03_Priloha_Vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R045_511_001_akt_c.1_SZ

04_Priloha_Vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R045_511_001

Prílohy Žiadosti o Príspevok Výzvy IROP-CLLD-R045-511-001

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti

Priloha_02_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti

Príloha_03_ZoPr-Test podniku v tazkost_v_1.1

Priloha_03a_ZoPr- Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_03b_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_aktulaziacia_c.1_BSZ

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_aktulaziacia_c.1_SZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_aktualizacia_.c.1_BSZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_aktualizacia_.c.1_SZ

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza_aktualizacia_.c.1_BSZ

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza_aktualizacia_.c.1_SZ

Priloha_08_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci

Podporná dokumentácia 

Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD

Príručka k procesu verejného obstarávania

Vzor zmluvy o príspevok

Zmluva o fungovaní EÚ

 

Výzva IROP-CLLD-R045-511-001

Vyzva_IROP_CLLD_R045_5.1._001_2019

© 2018 Jaroslav Guban