Čo je CLLD?

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Zjednodušene — predstavitelia dotknutého regiónu / územia si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom stratégií miestneho rozvoja, stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadnú spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom straégie CLLD je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 – 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) prostredníctvom programu rozvoja vidieka (PRV SR) 2014 – 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Implementácia stratégií CLLD v programovom období 2014-2020

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020.

Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na koordináciu prípravy a implementácie CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD.

V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s Riadiacim orgánom pre IROP a inými relevantnými partnermi.

CLLD sa implementuje prostredníctvom EPFRV v rámci PRV SR 2014 – 2020 a EFRR v rámci IROP. V zmysle schváleného Operačného programu Ľudské zdroje bude podpora prebiehať na komplementárnej báze prostredníctvom otvorených výziev pre MAS.

MAS vypracováva a implementuje stratégiu miestneho rozvoja, kde  sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR MAS sama vyhlasuje výzvy, prijíma a posudzuje žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhuje schválenie/neschválenie žiadostí a predkladá žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systémom riadenia CLLD – http://www.apa.sk/system-riadenia-clld

© 2018 Jaroslav Guban