Štruktúra OZ Poniklec - Váh

Orgánmi OZ Poniklec – Váh sú:

 • valné zhromaždenie
 • výkonný výbor
 • predseda rady združenia – štatutárny orgán
 • kancelária MAS
 • výberová komisia
 • monitorovací výbor
 • revízna komisia

Valné zhromaždenie (najvyšší orgán OZ)

 • tvoria všetci členovia OZ Poniklec – Váh.

Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia
b) volí spomedzi seba členov výkonného výboru a  ich náhradníkov
c) volí spomedzi seba členov revíznej komisie a ich náhradníkov
d) rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolaní člena výkonného výboru a revíznej komisie a ich predsedov
e) schvaľuje stratégiu pre mikroregión a jej aktualizáciu
f) schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu
g) schvaľuje správu o činnosti revíznej komisie
h) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
i) schvaľuje sumu členského príspevku
j) schvaľuje volebný poriadok pre voľbu orgánov združenia
k) schvaľuje kritéria pre výber individuálny projektov
l) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným združením
m) rozhoduje o zániku združenia
n) rozhoduje o počte členov a o pomernom zastúpení zloženia výkonného
výboru a revíznej komisie
o) rozhoduje o účasti združenia v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov
p) berie na vedomie prijatie nových členov združenia a ukončenie členstva v združení.
q) Vykonáva ďalšie rozhodnutia, vyplývajúce zo zákona, stanov združenia, alebo ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú činnosť združenia a nie sú v  kompetencii iného orgánu združenia.

     

Výkonný výbor :

 • Výkonný výbor je výkonným rozhodovacím orgánom združenia a za svoju činnosť sa zodpovedná valnému zhromaždeniu.
 • Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 • Výkonný výbor vykonáva nasledovné činnosti :
  a) spomedzi členov výkonného výboru volí a odvoláva predsedu a podpredsedu,
  b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania (plán činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia),
  c) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,
  d) predbežne schvaľuje projekty doporučené výberovou komisiou združenia na financovanie,
  e) rozhoduje o prijatí fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia,
  f) rozhoduje o veciach uvedených v článku 7. ods.7,8,9), pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých jej členov,
  g) zriaďuje kanceláriu združenia, ktorá zabezpečuje manažovanie združenia, realizovanie úloh združenia, spravovanie verejných prostriedkov združenia,
  h) menuje a odvoláva manažéra združenia,
  i) zriaďuje výberovú komisiu združenia a monitorovací výbor,
  j) vymenúva členov monitorovacieho výboru a volí členov výberovej komisie a schvaľuje ich štatút,
  k) schvaľuje organizačný pracovný poriadok združenia a vykonávacie smernice manažmentu monitorovacieho výboru a výberovej komisie,
  l) voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného rozpustenia združenia,
  m) riadi a koordinuje činnosť združenia,
  n) vyhlasuje výzvy na podávanie individuálnych projektov,
  o) menuje likvidátora,
  p) obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadania valného
  zhromaždenia,
  q) poveruje iné osoby na konanie v mene združenia presne stanovený cieľ,
  r) schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s iným i právnickými a fyzickými osobami ako aj s medzinárodnými inštitúciami.

Predseda združenia (štatutárny orgán):

 1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý vystupuje v mene združenia navonok, podpisuje zmluvy, predkladá PPA projekty doporučené a predbežne schválené združením na čerpanie finančných prostriedkov. Počas dlhej neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda na základe jeho poverenia.
  Predsedu a podpredsedu volí a odvoláva výkonný výbor združenia spomedzi svojich členov.
  2. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia výkonného výboru, pripravuje ich program, koná v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť. Vedie zasadnutie valného zhromaždenia
  3. Predseda riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť manažmentu združenia medzi zasadnutiami výkonného výboru.
  4. Predseda rozhoduje vo všetkých veciach správy združenia, ktoré nie sú stanovami vyhradené valnému zhromaždeniu a výkonnému výboru .
  5. Predseda Výkonného výboru priamo riadi Manažéra združenia.

Výberová komisia:

 • Výberová komisia hodnotí a vyberá projekty, prostredníctvom, ktorých sa bude implementovať integrovaná stratégia. Zároveň zostavuje a predkladá zoznam projektov, ktoré odporúča schváliť na financovanie výkonnému výboru.

Kancelária MAS Poniklec – Váh, OZ :

 • Výkonný výbor zriaďuje kanceláriu združenia, ktorá pracuje na základe ním schváleného pracovného a organizačného poriadku a zabezpečuje spravovanie verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti združenia a realizáciu úloh združenia.
 • Na čele kancelárie je manažér MAS, menovaný výkonným výborom,  ktorý je povinný zúčastňovať sa na rokovaniach výkonného výboru, zabezpečuje plnenie úloh a uznesení výkonného výboru a obsahovo pripravuje materiály na rokovania.
 • Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci kancelárie  MAS.

Revízna komisia:

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného z troch sektorov – verejného, občianskeho a podnikateľského.

 • Revízna komisia najmä:
  a) preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení združenia,
  b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,
  c) upozorňuje výkonný výbor, resp. valné zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
  d) môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia; pokiaľ tak učiní, je povinnosťou výkonného výboru valné zhromaždenie zvolať,
  e) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
  f) prejednáva a rieši sťažnosti členov.

Monitorovací výbor:

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú na Riadiaci orgán a Pôdohospodársku platobnú agentúru ( ďalej PPA).

© 2018 Jaroslav Guban