AKTUALIZÁCIA Č. 1

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie Poniklec-Váh vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-R045-512-002

Dátum vyhlásenia: 21.11.2019

Dátum ukončenia prvého kola:  21.01. 2020

Dátum ukončenia druhého kola:  21.03. 2020

Dátum ukončenia tretieho kola:  30.06. 2020

Dátum ukončenia štvrtého kola:  30.09. 2020

Dátum ukončenia piateho kola:  31.12. 2020

Dátum ukončenia šiesteho kola:  31.03. 2021

Dátum ukončenia siedmeho kola:  30.06. 2021

Dátum ukončenia ôsmeho kola:  30.09. 2021

Oznámenie:
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 nastala zmena loga v dokumentoch – logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy IROP-CLLD-R045-512-002

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_IROP_CLLD_R045_512_002_akt.c.1

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č.1 týkali.

Výzva IROP-CLLD-R045-512-002

Vyzva_IROP_CLLD_R045_512_002-akt.c.1-BSZ

Vyzva_IROP_CLLD_R045_512_002-akt.c.1-SZ

Prílohy Výzvy IROP-CLLD-R045-512-002

01_Priloha_Vyzvy-Formular_ZoPr_IROP_CLLD_R045_512_002_akt.c.1_BSZ

01_Priloha_Vyzvy-Formular_ZoPr_IROP_CLLD_R045_512_002_akt.c.1_SZ

02_Priloha_Vyzvy-Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_CLLD_R045_512_002

03_Priloha_Vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R045_512_002_akt.c.1_BSZ

03_Priloha_Vyzvy-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_R045_512_002_akt.c.1_SZ

04_Priloha_Vyzvy-Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_R045_512_002

Prílohy Žiadosti o Príspevok Výzvy IROP-CLLD-R045-512-002

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Príloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkost_v_1.1

Priloha_02a_ZoPr- Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Priloha_02b_ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_akt.c.1_BSZ

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub_akt.c.1_SZ

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_akt.c.1_BSZ

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_akt.c.1_SZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_akt.c.1_BSZ

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_akt.c.1_SZ

© 2018 Jaroslav Guban