31 mar 2023

Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-R045-511-001

AKTUALIZÁCIA Č. 4

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácii

Kód výzvy: IROP-CLLD-R045-511-001

Dátum vyhlásenia: 27.11.2019

Share this
31 mar 2023

Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-R045-512-002

 AKTUALIZÁCIA Č. 5

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných                                                                  službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-R045-512-002

Dátum vyhlásenia: 21.11.2019

Viac informácií k Výzve tu:

http://www.poniklec-vah.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prispevku-irop-clld-r045-5-1-2-002/
Share this

© 2018 Jaroslav Guban