Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). 

Dňa 23.09.2019 Občianske združenie Poniklec – Váh zaslalo oznámenie o zmene výzvy na predkladanie žiadosti o NFP. Poľnohodpodárska platobná agentúra vydala dňa 25.09.2019 na základe predloženého Oznámenia zo strany MAS posúdila navrhované zmeny a v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER časť 8.2.3.1 Zmena výzvy PPA vydala SÚHLASNÉ stanovisko k Oznámeniu o zmene výziev na predkladanie ŽoNFP.

Touto aktualizáciou č.1 MAS Občianske združenie Poniklec – Váh v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku = Dĺžka trvania výzvy je od od 10.06. 2019 do 15.11 2019. 

Oznamenie_o_zmene_zruseni-vyzvy_zonfp-MAS_010_7.4_2verzia_akt.c.1

Vyzva_MAS-CLLD_MAS_010_7.4_2verzia_akt.c.1

Príloha č. 1 – Príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.1

Príloha č.2b – Projekt realizácie

Príloha č. 4b – Vzor žiadosti o NFP

Príloha_č.5b – Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6b – Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov verzia-1.1

Príloha č. 8a – Stavebný rozpočet

Príloha č. 13a – Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č. 15a – Dokumentácia VO žiadateľ 20052019

Príloha č. 16a – Metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č. 17b – Informácia pre žiadateľov  o NFP

Príloha č. 19b – Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

Príloha č. 21b – Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu  ŽoNFP

Príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha č. 23 – Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD Občianskeho združenia Poniklec-Váh

Aktualizácia príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER – verzia 1.2

Priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz

Priloha_c_10a-suhlas-dotknutej-osoby-so-sprac-osob-udajov_verzia-1-1-bsz

Priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

Priloha_c_15A_Dokumentacia_VO_ziadatel_VERZIA 1.2

Priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

Priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

Priloha_c_18b_-prirucka_msp (1)

Priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

Priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

Priloha_c_22B_Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_VERZIA 1.2_BSZ

Priloha_c_27A_Usmernenie PPA č.10_2017_Aktualizacia č.1

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_LEADER_VERZIA 1.2_BSZ

© 2018 Jaroslav Guban