Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dňa 16.09.2021 Občianske združenie Poniklec – Váh zaslalo oznámenie o zmene výzvy na predkladanie žiadosti o NFP. Poľnohodpodárska platobná agentúra vydala dňa 24.09.2021 na základe predloženého Oznámenia zo strany MAS posúdila navrhované zmeny a v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER časť 8.2.3.1 Zmena výzvy PPA vydala SÚHLASNÉ stanovisko k Oznámeniu o zmene výziev na predkladanie ŽoNFP.

Touto aktualizáciou č.1 MAS Občianske združenie Poniklec – Váh v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku = Dĺžka trvania výzvy je od od 30.07.2021 do 02.11.2021. 

© 2018 Jaroslav Guban