Výzva č.2 na výber Odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4

 

Občianske združenie Poniklec – Váh v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, vyhlasuje Výzvu na výber odborných  hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 12.07. 2019 do 23.08. 2019. 

© 2018 Jaroslav Guban