Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, vyhlasuje Výzvu na výber odborných  hodnotiteľov ŽoNFP pre Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dĺžka trvania výzvy je od 29.03.2022 do 03.06.2022. 

Výzva MAS – CLLD – MAS_010/6.4/2

Priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

Priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

Priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_SZ

Priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

Priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

Priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

Priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3

Priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

Priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

Priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3

Priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

Priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

Priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

Priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_23-vyberove_kriteria_a_hodnotiace_(bodovacie)_kriteria_pre_vyber_projektov_Strategie-CLLD_OZ_Poniklec-Vah

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_SZ

Priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

Prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_sz

Usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prílohy č. 13b – doplneným rokom 2020

Priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

Priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

© 2018 Jaroslav Guban