Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Občianske združenie Poniklec – Váh v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, vyhlasuje Výzvu na výber odborných  hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Dňa 21.09.2020 Občianske združenie Poniklec – Váh zaslalo oznámenie o zmene výzvy na predkladanie žiadosti o NFP. Poľnohospodárska platobná agentúra vydala dňa 23.09.2019 na základe predloženého Oznámenia zo strany MAS posúdila navrhované zmeny a v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER časť 8.2.3.1 Zmena výzvy PPA vydala SÚHLASNÉ stanovisko k Oznámeniu o zmene výziev na predkladanie ŽoNFP.

Touto aktualizáciou č.2 MAS Občianske združenie Poniklec – Váh v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku = Dĺžka trvania výzvy je od od 20.12.2019 do 14.12.2020. 

Oznámenie o zmene/zrušení výzvy ŽoNFP verzia 1.3

Výzva MAS-CLLD MAS_010/6.4/1.akt.2 22.9.2020

Príloha č. 2b-projekt realizácie verzia 1.3

Príloha č. 4b-vzor žiadosti o nfp verzia 1.3

Priloha č.5b-oznámenie o späťvzatí zonfp verzia 1.3

Príloha č.6B-Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria VERZIA 1.3 BSZ

Príloha č.6B-Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria VERZIA 1.3 SZ

Príloha č.8a stavebný rozpočet verzia 1.3

Príloha č.11b-vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc verzia 1.3

Príloha č.13a-čestné vyhlásenie k vo verzia 1.3

Príloha č.13b kez-jednoduché účtovníctvo verzia 1.3

Príloha č.13b kez-mikroúčtovné jednotky verzia 1.3

Príloha č.13b kez-podvojné účtovníctvo verzia 1.3

Príloha č.14b-schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 verzia 1.3

Príloha č.15a-dokumentácia vo žiadateľ verzia 1.3

Príloha č.16a-metodický pokyn k sociálnenu vo verzia 1.3

Príloha č.16b-vyhlásenie o veľkosti podniku msp verzia 1.3

Príloha č.17b-informácia pre žiadateľov verzia 1.3

Príloha č.18b-príručka msp verzia 1.3

Príloha č.19b-metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci verzia 1.3

Príloha č.21b-čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu žonfp verzia 1.3

Príloha č.22b-formulár žiadosti o výpis z registra trestov verzia 1.3

Príloha č.23-výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov Stratégie CLLD OZ Poniklec-Vah

Príloha č.24B-Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3 BSZ

Príloha č.24B-Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF verzia 1.3 SZ

Príloha č.27a-usmernenie ppa 10 2017 aktualizácia 1

Príručka pre prijímateľa nfp leader verzia 1.3 bsz

Príručka pre prijímateľa nfp leader verzia 1.3 sz

Usmernenie ppa pre mas covid 19

© 2018 Jaroslav Guban