Výzva č.3 na výber Odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.4

 

Občianske združenie Poniklec – Váh v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia Poniklec – Váh) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, vyhlasuje Výzvu na výber odborných  hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činnostíDĺžka trvania výzvy je od 21.01. 2020 do 21.02. 2020. 

© 2018 Jaroslav Guban