erb

Merašice

Počet obyvateľov: 442
Výmera územia v ha: 493,76
Katastrálne územie:Merašice
Prvá písomná zmienka:1390

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Prvá písomná zmienka o obci Merašice pochádza z roku 1390, kedy sa obec prezentovala názvom Mereche. V 18. storočí vznikli dve samostatné obce a to Dolné a Horné Merašice. Ich opätovným zlúčením koncom 18.storočia vznikla obec Merašice.

K historickým a architektonickým pamiatkam patrí rímskokatolícky kostol sv. Martina ,ktorý sa nachádza na okraji obce, na návrší s výhľadom do doliny. Obec má dva cintoríny, na staršom z nich je i dom smútku.

K ďalším pamiatkam patrí pomník akademického maliara Ľuda Vargu, ktorý padol hrdinskou smrťou v SNP a pomník obetiam SNP.

http://www.merasice.sk/

Obec Merašice leží v Trnavskom kraji, v okrese Hlohovec, 13 km východne od okresného mesta. Zaujímavé je, že hranica katastra obce je totožná s hranicou okresov Hlohovec, Nitra a Topoľčany, resp. Trnavského a Nitrianskeho kraja. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Merašice 442 obyvateľov.

Z geomorfologického hľadiska patrí obec do Podunajskej nížiny, celok Podunajská pahorkatina, oddiel Nitrianska pahorkatina a pododdiel Banovská pahorkatina. Povrch v chotári obce je typický pahorkatinný, so zvlnenými úvalinami a úvalinovitými dolinami.

http://www.merasice.sk/

V obci Merašice sa nachádza Rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v 18. stor. a obnovený, v roku 1928 rozšírený a prestavaný. Rímskokatolícky kostol je vysvätený sv. Michalovi. V obci sa nachádza budova starej tehelne z 19. storočia.

Obec má vlastný zdroj pitnej vody a buduje sa kanalizácia. Významným počinom bolo vybudovanie mikrovlnného internetového vykrývača v našej obci v roku 2005.

Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: – Materská škola Merašice.

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje miestna samospráva, obecný športový klub, klub Jednoty dôchodcov a Poľovnícke združenie. Zabezpečujú akcie podľa výročí v kalendári- maškarný ples, stavanie mája, oslavy Dňa matiek, súťaž vo varení gulášu, MDD, koniec prázdnin, SNP-vatra, vianočné sviatky.

Obecný úrad každoročne usporadúva „Beh cez tri okresy“, na ktorom sa zúčastňujú mnohí bežci z celého Slovenska.

Služby v obci poskytuje súkromný obchod – potraviny a rozličný tovar, Pohostinstvo Erika , Zbrojnica PUB – bar. Tiež tu má zastúpenie poľnohospodárske odvetvie v zastúpení firmy FOOD FARM s.r.o. .

http://www.merasice.sk/

Vlajka obce

Z obdobia Horných Merašíc sú zachované dve pečate na písomnostiach z roku 1779 a 1782. Na staršej z nich je v kruhopise s textom „OSADI MERAS/IC/KEG“ v strede znázornená repa, dva obilné klasy, čerieslo a lemeš a na druhej pečati v kruhopise s textom „POSSIONIS.FESO.MERACSICZ 1781“ je znázornený lemeš a tri obilné klasy.
Zo všetkých troch pečatí je zrejmé, že sa pôvodní obyvatelia dnešnej obce živili vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. V súčastnom období vinohradníctvo v obci i jej najbližšom okolí úplne zaniklo, no poľnohospodárstvu sa venuje prevažná väčšina obyvateľov obce.

erb

Erb obce

Súčasná obec Merašice má svoj erb, ktorý bol schválený herardickým registrom v roku 2001. Na ňom sú znázornené dva zlaté obilné klasy vyrastajúce zo zelenej pažite a medzi nimi je v strede umiestnený na červenom podklade štepársky nôž.

© 2018 Jaroslav Guban