horne-otrokovce

Horné Otrokovce

Počet obyvateľov: 866
Výmera územia v ha:  906
Katastrálne územie: Horné Otrokovce
Prvá písomná zmienka: 1156

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Obec sa prvýkrát spomína v r. 1156 ako majetok Zoborského kláštora.

V minulosti mala obec viacero názvov: latinský názov Adradic, čiže predhorie (doslovný preklad, pri koreni – ad radic, pri koreni hôr) je spolu z potokom aqua Bistric spomenutý v zoborskej listine z roku 1113. Tu sa vymedzuje majetok zoborského opátstva a doslovný preklad zmienky o obci znie: „zo strany Otrokoviec je medzníkom potok, ktorý sa volá Bystrica“. Polia medzi obcou, potokom a Verešom, sa stále nazývajú farské a historici sa domnievajú, že to bol pôvodný názov Stoličného potoka, pretekajúceho obcou.

V roku 1156 sa obec spomína ako Otroc (CDSI I.Nr.81), v roku 1343 ako Atrakv, Otroky, Attrak (VSO1, s. 439) a už v roku 1400 sa prvýkrát spomínajú Dolné Otrokovce, ktoré vznikli v chotári staršej obce. V roku 1416 (VSO1, s. 337), sa spomínajú ako Alsőatrak a Horné Otrokovce ako Felsőatrak. Názvy obcí boli pomaďarčené, no preklad nie je doslovný a tak prevláda názor, že názov sa asimiloval z latinského Adradic. Rovnako je pravdepodobné, že v obci boli držaní otroci, predávaní v susednom Hornom Trhovišti, kde sa konali trhy s nimi (R. Krajčovič).

Po roku 1388 obec patrila viacerým zemepánom: ako prví sú spomenutí Kostolányiovci, po nich Skarlovci zo Skoloviec, Zayovci, Rudnyánszky,Einsteinovci, Koronthályiovci a Vranovichovci. Donáciou z roku 1435 daroval uhorský kráľ Žigmund Luxemburský okrem iných aj majetky v Horných a Dolných Otrokovciach (skôr išlo o potvrdenie skorších majetkových práv) rodine Kostolányiovcov. V roku 1598 bola obec spolu s celým okolím spustošená tureckým vojskom a vypálená.

História obce siaha ďaleko pred prvú písomnú zmienku, ktorá je v zoborskej listine z roku 1113. Juhozápadne od obce, v lokalite Terasy, sa nachádza paleolitické sídlisko, kde pri opakovaných zberoch J. Hromada a M. Poláček našli 202 ks kamennej industrie. Medzi nálezmi z patinového silicitu, limnosilicitu a rádiolaritu dominujú škrabadlá, hroty (vrátane hrotu typu La Gravette (listový hrot)) a retušované čepele (tvarovanie kamenného úštepu kosteným retušérom). Nález bol datovaný do mladšieho paleolitu (grattienu – okolo 26 000 pred Kr.).

Na začiatku nášho letopočtu, v rokoch 20 až 50 po Kr. žili na území obce Germáni, pravdepodobne patriaci pod Vanniovo kráľovstvo, našlo sa po nich množstvo črepov, jedna ihlica a unikátna rímska minca.

V časti chotára nazývanom Stará Hora sa nachádzajú zvyšky staroslovanského hradiska. Skoro celý areál pokrýva les, no stále sú voľným okom viditeľné umelo vybudované ostré svahy, na ktorých stáli palisády a v lese sú viditeľné zvyšky kamenných základov a umelo vybudované zemné valy, dodnes nazývané staroslovanským výrazom gbalce. Toto hradisko bolo jedno z viacerých, ktoré sa nachádzali na východnom úpätí Považského Inovca (Koplotovce, Nitrianska Blatnica, Bojná a Podhradie).V blízkosti miestneho kostola, sa našiel hrob s keramickou nádobou ktorá bola zdobená charakteristickou vlnovkou.

Staršie názvy obce boli tieto: v r. 1156 Otroc, v r. 1773 Horné Otrokowcze, Felso-Attrak, Ober Otrokowitz, v r. 1920 Horné Otrokovce. V r. 1975-1990 bola k obci pričlenená obec Tekolďany, v r. 1979-1990 obce Horné Trhovište a Tepličky.

www.horneotrokovce.eu

Obec Horné Otrokovce sa nachádza v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny, pri južnom úpätí Považského Inovca, na hornom toku Stoličného potoka. Stred obce leží vo výške 204 m.n.m., chotár obce dosahuje výšku 199-432 m.n.m. Obec leží na Západnom Slovensku v Trnavskom samosprávnom kraji, v okrese Hlohovec, v jeho východnej časti na hranici s okresom Topoľčany a s Nitrianskym samosprávnym krajom.

Prvé písomné podklady o obyvateľstve obce pochádzajú z roku 1715, kedy obci patrili vinice, 10 poddanských a 5 želiarskych domácností. V roku 1753 to bolo 45 rodín, r. 1786 – 61 domov a 267 obyvateľov, r. 1828 – 46 domov a 321 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.  Za posledné obdobie od roku 2014 je vo vývoji osídlenia priaznivá tendencia stáleho rastu obyvateľstva obce. V spomínanom  roku mala obec 865 obyvateľov, r. 2015 – 870, r. 2016 – 873 obyvateľov. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Horné Otrokovce 865 obyvateľov. V posledných rokoch stav obyvateľstva obce osciluje okolo jej priemeru.

V obci sa nachádza Základná škola, ktorú v školskom roku 2017/2018 navštevuje 148 žiakov a  Materská škola, ktorá má v školskom roku 2017/2018 počet žiakov 23.

Významnými pamiatkami obce sú kaštieľ z 2. polovice 18. storočia, prestavovaný v 19. storočí a katolícky kostol sv. Imricha z r. 1882.

V obci sa nachádza bývalý kameňolom, ktorý dnes slúži ako prírodný amfiteáter mikroregionálneho charakteru. Konajú sa v ňom tradičné pálenia Jánskych ohňov, ktoré majú dlhú tradíciu a regionálnu účasť. Zimné adventné obdobie, spríjemňujú občanom Vianočné trhy, ktoré započali svoju tradíciu v roku 2015 a sú nielen medzi miestnymi, ale aj pocestnými čoraz obľúbenejšie.

V katastrálnom území obce sa tiež nachádza Holý vrch, ktorý je najvyšším bodom v okrese Hlohovec. Jeho výška je 432 m n.m leží na južnom úpätí Považského Inovca. Nachádza sa tu tiež významná geologická lokalita, a to približne 1km od obce, naľavo od cesty do Tepličiek, sa na dne hlbokého stromami zarasteného výmoľa s prameňom vyskytujú štvrtohorné travertíny.

Z obce tiež pochádzali/pochádzajú viacerí ľudia so zaujímavými cestami osudu. Napríklad František Poláček a Ľudovít Bučko, ktorí bojovali v SNPMichal Mesároš, ktorý študoval v Bratislave a vo Viedni a bol odsúdený do Joachymovských baní v procese proti Bielej légii. Koloman Veselka bol letcom v Kórejskej vojne na strane komunistickej Severnej Kórei.  A Jozef Poláček známy pod pseudonymom JOPO, ktorý bol hudobným moderátorom, v dnešnej dobe je producentom.

Obec každoročne usporiadava rôzne akcie spolu so Základnou školou a Materskou školou pripravujú tradičné Stavanie Mája, s Radou školy pri ZŠ s MŠ Majáles, Deň Matiek. V spolupráci s poslancami obce, učiteľmi zo Základnej školy a s dobrovoľníkmi obce pripravujú Medzinárodný deň detí s témou Rozprávkového lesa, ktorý sa koná v krásnom prostredí prírodného amfiteátra. Tradičné Jánske ohne sa konajú taktiež v amfiteátri pod záštitou Poľovného združenia Kameň s hasičmi. Spolu s dobrovoľníkmi obce pripravuje obec každoročne Vianočnú výstavu, kde okrem výrobkov detí so Základnej a Materskej školy vystavujú svoje výrobky, aranžmány, tradície aj ostatní obyvatelia obce. V roku 2017 sme k podávaniu Vianočného punču, pečeného čaju a kapustnice pridali aj krásne Vianočné koncerty spevokolov z okolitých obcí a samozrejme nesmel chýbať ani otrokovský. Každý rok zavíta do obce aj Mikuláš, ktorý rozdáva sladké balíčky pre malých nadšencov.

www.horneotrokovce.eu

Erb obce

horne-otrokovce

© 2018 Jaroslav Guban