dolne_zelenice

Dolné Zelenice

Počet obyvateľov: 592
Výmera územia v ha: 271,9
Katastrálne územie: Dolné Zelenice
Prvá písomná zmienka: 1244

O obci

  • História obce
  • Základná charakteristika
  • Zaujímavosti o obci
  • Symboly obce

Koncom 9. storočia územie obce osídlili Maďari. V 12. storočí patrilo územie obce Dolné Zelenice (vtedy nazývané Zela) hradu Hlohovec, ktorý patril uhorskému kráľovi Kolmanovi. V 13. storočí dochádza k zmene vlastníka a obec Zela sa stáva majetkom hradu Szolgagyoru, ktorý sa nachádzal na Posádke (časť obce Dvorníky). Úlohou hradu bolo strážiť a kontrolovať pohraničné oblasti, ktoré si Maďari po dobytí Slovenska začali budovať proti západným susedom. Hrad mal pre Maďarov strategicky výhodnú polohu na vyvýšenine a v blízkosti brodu cez Váh. Takýmito hradmi boli aj hrad v Trenčíne, v Beckove, v obci Banka, v Hlohovci, v Šintave a v Šali.

Obec Dolné Zelenice sa prvýkrát spomína v roku 1244 pod názvom Zela.

O existencii dvoch susediacich obcí – Horných a Dolných Zeleníc – sa dozvedáme až r. 1452 z Registra o vyberaní zisku kráľovskej komory v Nitrianskej župe v obvode slúžneho Jána z Nových Sadov: pôvodnú osadu Zelenice tvorilo 7 a pol usadlosti, Malé Zelenice (dnešné Dolné Zelenice) 6 usadlostí.

Obec bola pôvodne založená úplne pri Váhu, v okolí dnešnej kaplnky. Meno obce je údajne odvodené od blízkeho močiara na severovýchode katastra obce Dolné Zelenice, v ktorom vraj bola voda vždy zelená od drobných rastlín. Kompa pod hradom Szolgagyor slúžila na prepravu obchodníkov cez Váh, pretože tadiaľ viedla obchodná cesta. Váh bol tak zdrojom príjmov pre obyvateľov. Zároveň však pri povodniach ohrozoval majetky i životy obyvateľov obce. Keď sa obchodná cesta posunula ďalej na sever (prechádzala cez Hlohovec), ľudia, aby sa vyhli povodniam, začali si stavať svoje príbytky asi 1 km západne od Váhu a to v dvoch častiach vzdialených od seba asi 1,5 km. Takto sa z pôvodnej osady Zelenice vytvorili v roku 1360 dve samostatné obce – severnejšie Horné Zelenice a južnejšie Dolné Zelenice. Prvé domy Dolných Zeleníc stáli pozdĺž súčasnej hlavnej komunikácie vedúcej cez obec.

Názov Zelenice ľudová etymológia spája so zeleným sfarbením vody v okolitých početných močiaroch a jazerách a s prítomnosťou zelených rias v nich. Takýto výklad nájdeme aj v obecnej kronike Dolných Zeleníc.

Dominantou Dolných Zeleníc nie je kostolík ako to obyčajne v iných obciach býva, ale park. Rozprestiera sa na rozlohe takmer troch hektárov. V parku sa nachádzajú budovy základnej školy – bývalé sídlo drobnej šľachty. Na severovýchode katastra obce sa nachádza menšia kaplnka. Je to pôdorysom okrúhla kopulovitá stavba dotvorená iónskymi stĺpmi. V jej okolí sa nachádza miestny cintorín.

www.dolnezelenice.sk

Z hľadiska geomorfologického do katastra územia zasahuje geomorfologický celok Podunajská pahorkatina, ktorá zo severozápadu susedí s geomorfologickým celkom Malé Karpaty, zo severu s geomorfologickým celkom Považský Inovec, z východu z geomorfologickým celkom Tribeč a z juhu s geomorfologickým celkom Podunajská rovina. Podľa Štatistického úradu SR (2018) v roku 2017 mala obec Dolné Zelenice 592 obyvateľov.

Obec Dolné Zelenice leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive Váhu a Dudváhu. Nachádza sa 8 km juhozápadne od Hlohovca. Na severovýchode obec susedí s obcou Horné Zelenice, na západe s mestskou časťou mesta Hlohovec so Šulekovom, juhozápadná hranica je tvorená obcou Siladice a na juhu a východe susedí s obcou Dvorníky. Obec Dolné Zelenice sa rozprestiera na rozlohe 271,9 ha, čo predstavuje 1, 014% z celkovej rozlohy okresu.

www.dolnezelenice.sk

V 15. – 17. storočí bola obec niekoľkokrát úplne zničená tureckými vpádmi.

V roku 1813 bola najväčšia povodeň, ktorá do základov zničila celú obec. Až v roku 1961 bola vybudovaná ochranná hrádza. V tomto období začali obyvatelia odchádzať za prácou do zahraničia, najmä do Nemecka, Francúzska, Kanady a USA.

V roku 1947 vzniklo prvé družstvo Repa, ktoré využívalo pôdu niekoľkých roľníkov z Horných i Dolných Zeleníc. V roku 1950 49 roľníkov v Dolných Zeleniciach založili JRD, ktoré hospodárilo na ploche 137 ha. Bolo to prvé JRD v okrese Hlohovec.

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje: – Základná škola – Materská škola – Školský klub detí. Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v priestoroch kultúrneho domu.

Obec Dolné Zelenice organizuje rôzne kultúrno – spoločenské podujatia: fašiangy, stavanie mája, Deň matiek, MDD, Úcta k starším, Mikuláš, vianočné trhy. Pôsobí tu aj Klub seniorov (dôchodcov) – jeho členovia sa pravidelne stretávajú. A tiež sa aktívne zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci.

Firmy pôsobiace v obci: PD Siladice, rozličný tovar Ján Beránek, Hostinec Anton Zámečník, Kozmetika Sandra

www.dolnezelenice.sk

dolne_zelenice

Erb obce


© 2018 Jaroslav Guban